reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia – vzor

(§ 8 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.)

 

 

Mesto Žilina

Spoločný obecný úrad v Žiline

Odbor stavebný 

                                                                                              Námestie obetí komunizmu 1

                                                                                              011 31  Žilina

                                                                                             

                                                                                              V ...................................., dňa ...........................

 

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa ust. § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

 

Meno, priezvisko (názov), adresa (sídlo) a tel. kontakt stavebníka: ...............................................................

..........................................................................................................................................................................

Stavba: druh a účel: .........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Miesto stavby (obec, ulica, prípadne súp. číslo): ............................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Predpokladaný termín dokončenia stavby: .....................................................................................................

Pri dočasnej stavbe doba jej trvania: ...............................................................................................................

Celkový náklad stavby: ...................................................................................................................................

Stavebný pozemok (vrátane pozemkov, ktoré sa majú použiť pri výstavbe, napr. stavenisko, prípojky, rozvodné siete)

     Kat. územie            Parcelné číslo KN           Druh (kultúra)             Vlastník (meno, adresa)

............................    .....................................     ..............................     .............................................................

............................    .....................................     ..............................     .............................................................

............................    .....................................     ..............................     .............................................................

............................    .....................................     ..............................     .............................................................

K stavebnému pozemku má stavebník:          vlastnícke právo*

                                                                  iné právo* (uviesť aké)

* nehodiace sa prečiarknite

Na stavbu bolo vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa: .......................................................................

pod číslom: ...................................................................

Účastníci stavebného konania: sú osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb (LV sú bezplatne k dispozícii na stránke www.katasterportal.sk):

     Kat. územie            Parcelné číslo KN           Druh (kultúra)             Vlastník (meno, adresa)

............................    .....................................     ..............................     .............................................................

............................    .....................................     ..............................     .............................................................

............................    .....................................     ..............................     .............................................................

............................    .....................................     ..............................     .............................................................

............................    .....................................     ..............................     .............................................................

Projektovú dokumentáciu vypracoval (uvedie sa meno, resp. názov a adresa projektanta):

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Spôsob uskutočnenia stavby:          svojpomocne*

                                                    dodávateľsky*

*nehodiace sa prečiarknite

V prípade svojpomocnej výstavby odborný dozor počas výstavby bude vykonávať (meno, adresa, stavebná kvalifikácia): ....................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Základné údaje o stavbe, jej členení, technickom alebo výrobnom zariadení, budúcej prevádzke a jej vplyve na životné prostredie a zdravie ľudí a súvisiacich opatreniach:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

 

 

.........................................................................

podpis stavebníka, splnomocneného zástupcu pečiatka

 

PRÍLOHY:

1.      Doklady, ktorými stavebník preukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo stavby alebo, že má k pozemku alebo stavbe iné právo (spravidla výpis z katastra nehnuteľností),  ak žiada o povolenie nadstavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác na stavbe, jej nájomca pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s tým, kto má vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo stavbe predloží tiež právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať, a žiada o povolenie dočasnej stavby.

2.      Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach, ktorá obsahuje najmä:

a)     sprievodnú správu so základnými údajmi o stavbe (pokiaľ nepostačujú údaje uvedené v žiadosti) s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a o dodržaní všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,

b)     súhrnnú tech. správu, z ktorej musí byť zrejmé:

·        navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov,

·        požiarno-bezpečnostné riešenie stavby,

·        nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu vrátane parkovania, likvidácie odpadov a riešenie napojenia na existujúce inžinierske siete a kanalizáciu,

·        údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku, vrátene sietí a zariadení tech. vybavenia a o jestvujúcich ochranných pásmach,

·        pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo tech. zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,

·        usporiadanie staveniska a opatrenie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,

·        splnenie podmienok na ochranu zdravia a životného prostredia stanovených podľa osobitných predpisov.

3.      Celkovú situáciu stavby (zastavovací  plán v mierke 1:200 až 1:500 s vyznačením hraníc pozemku, existujúcich stavieb, podzemných inžinierskych sietí, prípojok na verejné rozvodné siete a kanalizáciu, ochranných pásiem.

4.      Vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb.

5.      Stavebné výkresy, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav (pôdorysy, rezy a pohľady), obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavieb (základy, nosné konštrukcie, schodiská, obvodové plášte, strešné konštrukcie), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií, technické zariadenia, úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska CO a PO, pri stavbách prevádzkových, výrobných alebo technických zariadení musia stavebné výkresy obsahovať priestorové umiestnenie strojov a zariadení, vrátane komunikácií

·        projekt organizácie výstavby pri stavbách s osobitnými nárokmi na uskutočnenie, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej tech. správe,

·        statické posúdenie stavby,

·        návrh úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby.

6.      Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce (orgán hygieny, požiarnej ochrany, dopravy, ochrany PPF alebo LPF, ochrany prírody, ovzdušia, odpadového hospodárstva, vodohospodársky orgán, inšpektorát práce, správcovia sietí SVS, SPP, SSE, UPC, ST).

7.      Vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovania stavby v prípade, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou.

8.      Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. – platí sa v pokladni Mestského úradu v Žiline, resp. na obecnom úrade príslušnej obce.

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt