reklama

VZORY A TLAČIVÁ

 

Kúpna zmluva na pozemok – vzor

(§ 46, § 588 občianskeho zákonníka, § 42 katastrálneho zákona)

 

 

Kúpna zmluva
(podľa § 588 občianskeho zákonníka a § 42 katastrálneho zákona)

 

I.
Zmluvné stranyPredávajúci:

Helena Malá, rod. Nováková, narodená dňa:.....................
trvalé bydlisko:............................................. , rodné číslo:...................

Kupujúci:
Emil Malý, rod. Malý, narodený dňa:.......................
trvalé bydlisko:.............................................., rodné číslo:.....................


II.
Predmet zmluvyTouto zmluvou sa prevádza pozemok, parcela E-KN č. 162/3, trvalé trávne porasty o výmere 400 m2 vo výlučnom vlastníctve Heleny Malej, ktorý sa nachádza v katastrálnom území Veľké Leváre a je evidovaný na liste vlastníctva č. 85, katastrálne územie Veľké Leváre (ďalej len „predmet zmluvy“).

III.
Práva a povinnosti zmluvných strán1. Na základe tejto kúpnej zmluvy predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy a kupujúci je povinný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu vo výške 4000 eur.
2. Prvá časť kúpnej ceny vo výške 2000 eur je splatná v hotovosti ihneď po podpísaní tejto zmluvy, druhá časť kúpnej ceny vo výške 2000 eur je splatná dňom, keď Správa katastra Nitra vykoná vklad vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy, a to na účet predávajúceho č. XXXXXXXXX / XXXX vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s..
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že dňom vykonania vkladu správou katastra prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu zmluvy.

IV.
Záverečné ustanovenia1. Predávajúci vyhlasuje, že na predmete zmluvy neviaznu žiadne ťarchy, vecné bremená, a ani iné právne vady, ktoré by obmedzovali predávajúceho pri výkone vlastníckych práv. Zároveň sa predávajúci zaväzuje, že po podpise tejto zmluvy predmet zmluvy nijako nezaťaží, a ani inak nezníži jeho hodnotu. Kupujúci vyhlasuje, že sa osobne ohliadkou a nazretím do katastrálnej mapy oboznámil s predmetom zmluvy a s jeho polohou.

2. Správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností sa zaväzuje zaplatiť kupujúci.

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom dva rovnopisy budú zaslané spolu s návrhom na vklad správe katastra a po jednom rovnopise dostane každá zmluvná strana.

V Nitre dňa 16.06.2011


................................
Helena Malá (podpis prevodcu musí byť úradne overený)

..............................
Emil Malý

 

vzoryatlaciva.sk

kontakt